image of the organisation

Romskt informations- och kunskapscenter

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället. Centret har ett kommunövergripande uppdrag. 

Centret erbjuder information och stöd till romer i olika samhällskontakter. Till exempel kan centret ge stöd vid uppstarten av en förening eller ett projekt. RIKC arrangerar också informationsträffar och temakvällar med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer.

Tillsammans med andra verksamheter i Malmö stad utvecklar RIKC också samarbetsformer för att öka kunskapen kring romsk historia och romska levnadsförhållanden. Genom sitt arbete bygger centret en kunskapsbank för arbete med minoriteters rättigheter.

Evenemang från denna arrangör