image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

StaDemonia Queer Konst -Vernissage Zafira Vrba Woodski

Pronomenserien - foto och video
av Zafira Vrba Woodski
29/4 - 9/7 2021
(eng. below!)

En vanlig skildring av transpersoner är ett före- och efternarrativ. Alltså berättelser om att vara obekväm i sin kropp, genomgå könsbekräftande behandlingar och sen bli "klar" med sin könsidentitet. För en del transpersoner stämmer detta narrativ, men för många är könsidentiteten ett livslångt utforskande mellan eller bortom de två juridiska kön som finns i Sverige idag.

Pronomenserien handlar om detta livslånga utforskande av identiteter som är lika mycket allmänmänskliga, icke-mänskliga som bortom-mänskliga. Binära kön (man och kvinna) genomsyrar både vårt språk, tänkande, vetenskapliga och juridiska system. Därför är Pronomenserien också ett pågående och konstant utforskande av det som finns bortom allt detta. Zafira lägger sin mänskliga identitet åt sidan för att finna släktskap långt bortom språkets begränsningar. I Pronomenserien ingår foto, video och ett program med guidade meditationer. Zafira Vrba Woodski är svensk-tjeckisk konstnär, pedagog, curator och transaktivist baserad i Stockholm.

Som queer transperson kan det vara svårt att känna igen sig i historien. Allt för mycket av den queera historien har osynliggjorts, hemlighållits eller feltolkats. Zafira har under hela sitt konstnärskap ägnat sig åt att gestalta queera liv och erfarenheter med video, foto, ljudverk, performance och text. Några av dessa gestaltningar är utställningarna Gender Bender (2007) och Playground (2015) på Världskulturmuseet, #BelarusUnstraight på Historiska museet, Min identitet (2017) på Motala Konsthall och Transtillstånd på Galleri Hörnan i Falun. De senaste åren har Zafira arbetat med Cal Orre med www.familjepodden.com - om queera och feministiska föräldraskap.

Välkomna till årets första fysiska vernissage i serien StaDemonia Queer Konst, lördag 29/5 kl 15-18! Vi är medvetna om att vi fortfarande befinner oss i en pandemi och vernissaget blir därefter; 8 personer i taget kan vistas i lokalerna, vi ber besökare ta med munskydd (det kommer att finnas extra för den som behöver). Utanför lokalerna finns ett större utrymme där besökare kan träffas med avstånd och dessutom se utställningen genom våra stora fina fönster. Utställningen finns att se på StaDemonia Tattoo Stockholm fram till 9/7.
Med stöd från Stockholms Stad, i samarbete med ABF Stockholm.

+++++++++++++++++++++
The Pronoun Series - photo and video
by Zafira Vrba Woodski

29/4 - 9/7 2021

A common depiction of trans people is a pre- and post narrative. In other words, stories about being uncomfortable in one's body, undergoing gender confirming treatments and then becoming "completed" with one's gender identity. For some trans people, this narrative is true, but for many, gender identity is a lifelong exploration between or beyond the two legal genders that exist in Sweden today.

The Pronoun Series is about this lifelong exploration of identities that are as much universal, non-human as beyond-human. Binary gender (male and female) permeates both our language, thinking, scientific and legal systems. Therefore, The Pronoun Series is also an ongoing and constant exploration of what is beyond all this. Zafira puts the human identity aside to find kinship far beyond the limits of language. The Pronoun Series includes photo, video and a program with guided meditations.

Zafira Vrba Woodski is a Swedish-Czech artist, educator, curator and trans activist based in Stockholm.

As a queer trans person, it can be difficult to recognize oneself in history. Too much of the queer story has been invisible, kept secret or misinterpreted. Throughout their artistry, Zafira has been devoted to depicting queer lives and experiences with video, photography, sound, performance and text. Some of these works are the exhibitions Gender Bender (2007) and Playground (2015) at the Museum of World Culture, #BelarusUnstraight at the Historical Museum, My Identity (2017) at Motala Art Gallery and Transtillstånd at Galleri Hörnan in Falun. For the past years, Zafira has worked with Cal Orre with www.familjepodden.com - on queer and feminist parenting.

Welcome to this year's first physical vernissage in the series StaDemonia Queer Art, Saturday 29/5 at 15-18 hs! We are aware that we are still in a pandemic and therefore; 8 people at a time can be in the studio, we ask visitors to bring face masks (there will be extra for those who need). Outside the studio there is a larger space where visitors can meet with distance and also see the exhibition through our large beautiful windows. The exhibition can be seen at StaDemonia Tattoo Stockholm until 9/7.
With support from the City of Stockholm, in colaboration with ABF Stockholm.

Fler arrangörer