Vår Värdegrund

Agenda: Jämlikhets värdegrund togs fram av Agenda: Jämlikhets styrelsen 2015 och ligger till grund för vår verksamhet.

Vi vill ha ett jämlikt samhälle

Agenda: Jämlikhet strävar efter ett jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Människors rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska alltså inte begränsas av socioekonomisk bakgrund, kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell orientering eller ålder.

Vi lever i ett ojämlikt samhälle

Agenda: Jämlikhet utgår från att samhället idag är ojämlikt. Att det finns strukturer i samhället som påverkar människors villkor och handlingsutrymmen och som kan göra att vissa gynnas och andra missgynnas. Generellt, men inte alltid, missgynnas kvinnor av dessa strukturer i högre utsträckning än män. HBTQI-personer* missgynnas i större utsträckning än hetero- och cis-personer**. Rasifierade*** personer missgynnas i större utsträckning än vita personer för att nämna några exempel.

Förändra diskriminerande och missgynnande strukturer

Agenda: Jämlikhet menar att det behövs ett aktivt arbete för att förändra diskriminerande strukturer. Ett aktivt arbete är mer än att konstatera att ”alla människor är lika mycket värda” och att ”någons ursprung inte borde spela någon roll”. Det handlar om att arbeta för att förändra de strukturer som ligger bakom att vissa gynnas medan andra missgynnas.

Utbyta erfarenheter och strategier

Agenda: Jämlikhet vill att det ska vara enkelt för olika personer, organisationer och sociala rörelser att utbyta erfarenheter och strategier med varandra. Genom att diskutera olika jämlikhetsfrågor, metoder och utmaningar kan vi utvecklas och lära av varandra och slippa uppfinna hjulet på nytt.

Inte att komma överens eller konkurrera

Agenda: Jämlikhet har inte som mål att alla som engagerar sig för jämlikhet ska gå samman och komma överens. Istället vill vi visa på olikheterna där många olika utgångspunkter, erfarenheter, metoder och strategier prioriteras och diskuteras. Agenda: Jämlikhet utgår från att olika jämlikhetsrörelser inte konkurrerar med varandra.

Enkelt att engagera sig

Agenda: Jämlikhet vill att det ska vara enkelt för alla som vill, att kunna engagera sig för jämlikhet. Både inom jämlikhetsrörelser i stort och inom Agenda: Jämlikhets organisation. Språket och informationen ska vara tillgänglig och enkel att förstå. Fokus ska ligga på vad vi kan göra för att förändra och hur vi kan gå från ord till handling.

Deltagande på dina villkor

Alla som vill engagera sig för jämlikhet ska kunna bidra utifrån sina egna villkor och intressen. Agenda: Jämlikhet vill att det ska vara öppet för alla som vill, att lära sig, ställa frågor, tipsa, testa och ifrågasätta. Tillsammans kan vi på olika sätt bidra till ett mer jämlikt samhälle. Inom Agenda: Jämlikhets organisation är ett aktivt arbete med värdegrunden i organisationens alla led en central del för att skapa en hållbar och inkluderande organisationskultur.

*HBTQI-personer är en benämning av homosexuella-, bisexuella-, queera-, trans- och intersexpersoner som grupp.

**cis betyder “på samma sida” på latin. Det är ett prefix som beskriver någon vars kön(sidentitet) och/eller könsuttryck matchar med det juridiska kön den tilldelades vid födseln. Dvs. en person som inte har erfarenhet av att vara trans.

***Rasifierad är en term som beskriver personer som, på grund av sina (kroppsliga) utseenden, blir tillskrivna en viss rastillhörighet och egenskaper som förknippas med den. Uttrycket beskriver en process, att bli tillskriven någonting.

Kontakta oss

Har du allmänna frågor eller funderingar?
Maila info@agendajamlikhet.se

Har du tips?

Har du tips på evenemang, organisationer eller annat i Göteborg, Stockholm eller Malmö för oss att publicera? tips@agendajamlikhet.se

Kontaktpersoner

Agenda: Jämlikhet Göteborg

Anna Lindeborg anna@agendajamlikhet.se

Agenda: Jämlikhet Stockholm

Sofie Ekman sofie.ekman@agendajamlikhet.se
Styrelse för Agenda: Jämlikhet

Sofie Ekman, Ordförande,
sofie.ekman@agendajamlikhet.se

Sara Egeskog, Vice ordförande,
sara.egeskog@agendajamlikhet.se

Anna Lindeborg, Kassör,
anna@agendajamlikhet.se

Louise Öhlund, Ledamot,
louise.ohlund@agendajamlikhet.se