image of the organisation

Fonden för mänskliga rättigheter

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som bildades 1991 av Amnesty Internationals svenska sektion, Diakonia, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Svenska Kyrkan. Sedan 2008 är Sensus Studieförbund huvudman för MR-Fonden. MR-Fondens tematiska fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt övergångsrättvisa, det vill säga upprättelse för människorättskränkningar i syfte att uppnå hållbar fred.

MR-Fondens vision är en fredlig värld där mänskliga rättigheter och allas lika värde respekteras och efterlevs, där samhällets aktörer har kunskap om sitt människorättsansvar och där var människa är medveten om sina rättigheter och har möjlighet att utkräva dem.

Mission och arbete

MR-Fondens mission är att genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och granskningsarbete stärka rättighetsperspektivet hos statliga och icke-statliga aktörer i Sverige och internationellt. Vi vill därigenom främja respekten för och åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna. Vi lägger särskild vikt vid att höja kompetensen inom området mänskliga rättigheter hos stat, kommun och civilsamhälle samt att stärka utsatta gruppers rättigheter.

Med den internationella rätten som verktyg arbetar Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) med att främja mänskliga rättigheter internationellt och i Sverige. Detta gör vi genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och granskningsarbete och stöd till människorättsförsvarare.

Du kan stötta oss genom att delta i aktiviteter som vi anordnar – de publiceras i våra sociala medier.

Evenemang från denna arrangör