image of the organisation

Positiva Gruppen Syd

Positiva Gruppen Syd (PG Syd) är en ideell patient- och intresseförening för alla personer som lever med hiv i södra Sverige - kvinnor, män och barn samt deras närstående oberoende bakgrund.

Vårt främsta ändamål som självhjälpsgrupp är att samlas för ett ömsesidigt stöd och kamratligt umgänge. Kamratstödet är en viktig del av vår verksamhet, och vi anordnar medlemskvällar, föreläsningar, och utflykter. Syftet är att öka välbefinnandet och livskvaliteten för medlemmarna och deras anhöriga.

Personer som lever med hiv kan utsättas för fördomar och okunskap. I PG Syd kan vi träffas för att prata, hämta kraft och styrka hos varandra där vi lättare kan bemöta samhällets attityder. Föreningen arbetar med att målgruppens intressen blir tillgodosedda genom att verka för större öppenhet och acceptans ute i samhället, och vi tar stark ställning mot alla sorters diskriminering och negativ särbehandling.

Ett viktigt arbete är att informera andra om hur det är att leva med hiv idag. På så sätt hoppas vi kunna motverka stigmatisering och utanförskap. 

Vi välkomnar alla som på något vis vill hjälpa till med detta viktiga arbete, och alla är givetvis välkomna till våra evenemang! Kontakta oss gärna för mer information.

Evenemang från denna arrangör